پروژه شركت كارخانجات ريسندگی ،بافندگی و پوشاک جامعه