بررسی میدانی

در اولین مرحله انجام پروژه های نظارت تصویری و امنیت همکاران ما در اولین بخش اقدام به بررسی میدانی محل انجام پروژه و بررسی دقیق آن موقعیت می پردازند.